Huidige projecten

Een gloed nieuwe portfolio site

By Derk Design

Een meertalige website gericht op navigatie en conversie

Heegsma BV

Community portal en brand experience

The Best UX

Een gloed nieuwe portfolio site

By Derk Design

Een meertalige website gericht op navigatie en conversie

Heegsma BV

Community portal en brand experience

The Best UX

Algemene voorwaarden voor "By Derk Design"

- Laatst bijgewerkt op 4 augustus 2023

Definities

In deze algemene voorwaarden verwijzen de termen 'By Derk Design', 'wij', 'ons' en 'onze' naar het freelance bedrijf "By Derk Design", gevestigd te [adres], geregistreerd onder KvK-nummer [KvK-nummer]. 'Klant', 'opdrachtgever' en 'u' verwijzen naar de persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van onze diensten.

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, leveringen en diensten van "By Derk Design". Door gebruik te maken van onze diensten, accepteert u deze voorwaarden zonder voorbehoud.

2. Offertes en Overeenkomsten

Alle offertes en prijsopgaven van "By Derk Design" zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Een overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke aanvaarding van de opdracht door beide partijen of bij aanvang van de uitvoering van de opdracht.

3. Intellectueel Eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten op de door "By Derk Design" geleverde diensten, concepten, ontwerpen en producten, inclusief maar niet beperkt tot auteursrecht, blijven te allen tijde bij "By Derk Design" tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4. Betaling

Betalingen dienen te geschieden binnen [aantal dagen] dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bij overschrijding van de betalingstermijn behoudt "By Derk Design" zich het recht voor om wettelijke rente en eventuele incassokosten in rekening te brengen.

5. Geen Refunds

"By Derk Design" hanteert een strikt beleid met betrekking tot refunds (terugbetalingen). Na goedkeuring en betaling van een dienst of product kunnen er geen refunds worden verleend. Zorg ervoor dat u alle vereisten en specificaties van de opdracht duidelijk begrijpt voordat u akkoord gaat.

6. Aansprakelijkheid

By Derk Design streeft naar een hoogwaardige en professionele dienstverlening. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, inclusief gevolgschade, die voortvloeit uit onze diensten of geleverde producten.

7. Geheimhouding

By Derk Design zal alle verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen en zal deze niet zonder schriftelijke toestemming van de klant openbaar maken of aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht of op grond van een wettelijke verplichting.

8. Overmacht

In geval van overmacht, waaronder doch niet beperkt tot ziekte, technische storingen, natuurrampen, stakingen of andere omstandigheden die buiten onze controle vallen, zijn wij niet aansprakelijk voor enige vertraging of onmogelijkheid om aan onze verplichtingen te voldoen.

9. Geschillen

Op alle offertes, overeenkomsten en geschillen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van "By Derk Design", tenzij dwingend recht anders voorschrijft.

Indien u vragen heeft over deze algemene voorwaarden, neem dan gerust contact met ons op via info@byderk.nl.

Met vriendelijke groet,

Derk Visser

By Derk Design